Praktijk Romein

1e Lijnpraktijk Romein

Volwassenen/Jeugd Psychologie en Mediation

Volwassenen/Jeugd Psychologie ,Therapie en Mediation

WELKOM op de Website

THERAPIE 

Als GZ psycholoog bied ik eerstelijns psychologische zorg aan volwassenen en jongeren vanaf 18 jaar. Vanuit de Generalistische Basis Gezondheidszorg. GB-GGZ. Deze zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matige en ernstige

klachten of stoornissen.

De GB GGZ psycholoog

Ik stel diagnoses en geef klacht- en oplossingsgerichte behandeling. In overleg met u stem ik de behandeling af op u als

cliënt/cliëntsysteem.

Voor wie

Volwassenen, jongeren, ouders, ouderen, (ex)partners, groepen

Wat

Individuele, mediatie, gezins- en groepsbehandeling

U kunt bij mij terecht voor klachten van psychische of psychosomatische aard,

voor vragen en problemen op het gebied van:

 • verdriet, stemmingswisselingen, emotionaliteit
 • depressiviteit, vermoeidheid,
 • overspannenheid, burnout
 • somatoforme/ psychosomatische lichamelijke klachten,
 • vermoeidheid, pijn, angst voor ziekten
 • spanning, onrust, stress, slaapproblemen, nachtmerries
 • klachten na een traumatische gebeurtenis
 • rouw en verlies, ziekte en overlijden
 • klachten als gevolg van niet aangeboren hersenletsel
 • beheersing van emoties
 • impulsief, druk gedrag, bewegingsonrust
 • irritatie, agressie, boosheid
 • denken, dwangmatig handelen, obsessies
 • onzekerheid, identiteitsproblemen, afhankelijkheid
 • negatief zelfbeeld, te groot of laag gevoel van eigenwaarde
 • relaties, vrienden
 • seksualiteit
 • wel/geen kinderen krijgen, zwangerschap en bevalling
 • leren en opvoeden
 • concentratie, geheugen, werk, studie
 • samenwerken, werkeloosheid
 • problemen die horen bij een ontwikkelings- of levensfase
 • levenszin-, gezinsthema's/ patronen
 • problemen als gevold van Corona

Visie en werkwijze

Maatwerk

Mijn visie is dat we alleen samen de behandeling tot een succes kunnen maken. Mijn werkwijze is oplossingsgericht, inzichtgevend, eclectisch en integrerend. Dat houdt in dat ik diverse behandelingsmethoden, richtlijnen en technieken uit meerdere psychotherapeutische benaderingen in kan zetten die het beste bij u aansluiten en die ik vooraf met u bespreek. 

Voorafgaand aan de behandeling hebben we een intakegesprek waarin u samen met mij bekijkt wat er aan de hand is, wat de beste manier is om uw problemen aan te pakken. 

Klacht, hulpvraag en doel staan centraal

Uw klachten staan centraal met de eventuele achterliggende problemen. Concreet werken we aan uw doelen: klachtafname,

oplossingen en verbetering van de kwaliteit van uw leven.

Afstemming

We spreken met elkaar een behandelplan af.

Behandelingsmethoden

 • EMDR, voor angst, rouw, trauma, verslaving en PTSS.
 • CGT, RET veranderen van denken, gedrag en gewoonten
 • inzicht gevende gesprekken en MBT, SFT, Schema therapie
 • contextuele therapie en rollenspel bij interactieve problemen
 • psycho-educatie, advies en mediatietherapie
 • omgaan met emoties, VERS training, SFT, ACT Acceptance and Commitment
 • Rationeel Emotieve Therapie, RET, communicatie en assertiviteit
 • Systeemtherapie en eigen kracht conferentie
 • Conflictbemiddeling/mediation

Bij Crisis

In het geval van Crisis kunt u zich altijd wenden tot de huisarts en in het weekend en avond bij de huisartsenpost.


Praktijkwaarneming, vervanging van mij bij langdurige uitval 

Mijn praktijk zal in dat geval worden waargenomen door  A. Albersen, Marne 130 K, Amstelveen, 0648957526

Kosten

Verzekerde en niet verzekerde zorg Kinderen /Jongeren

De psychische zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt onder de gemeenten; de WMO wet, zie voor informatie en vergoeding de site van de gemeente waar uw kind en de gezaghebbende ouder is ingeschreven. Zie ook de site van de betreffende gemeente. Ik heb voor kinderen en jongeren in de gemeenten regio Amsterdam, Amstelveen e.d geen contract  Dat wil zeggen dat u de kosten voor deze hulp daar niet vergoed krijgt en zelf dient te betalen.

Verzekerde zorg volwassenen vanaf 18 jaar, Nieuwe Bekostiging : ZORGPRESTATIEMODEL

Uitgebreide Informatie is ook te vinden op de website van de Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten lvvp.info, Hierbij in verkorte vorm de informatie:

Vanaf 2022 is er een nieuwe bekostiging in de GGZ ingevoerd: het Zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden ggz-behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse zorgprestaties Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld diagnostiek en gesprekken met een zorgverlener. Al deze losse onderdelen heten zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt. De zorg die u krijgt verandert niet. U kunt wel de rekening makkelijker controleren. U kunt precies zien wie u tijdens een consult heeft gesproken en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht. Ook komt de rekening sneller, bijvoorbeeld na een maand.

In de oude bekostiging bepaalde de diagnose vaak de prijs van de behandeling. In de nieuwe bekostiging is dit niet meer zo. In het zorgprestatiemodel legt uw zorgverlener een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Uw zorgverlener kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt uw zorgverlener tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken. Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening. In het zorgprestatiemodel wordt vanaf 2022 de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De duur van een consult bepaalt het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Als uw zorgaanbieder op die manier werkt, staat dat op de website. Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan kan dit als 1 consult op de rekening staan. heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van de psychologische hulp, een van de volgende vier zorgproducten voor de GB-GGZ zorg.

Door de NZA zie ook de site www.nza.nl,' tariefbeschikking Generalistische basis-GGZ', zijn de trajecten qua duur, minuten, kosten van de behandeling al naar gelang de ernst van de klachten of zorgzwaarte vastgesteld:

KOSTEN VERZEKERDE ZORG

Ik heb met alle verzekeraars een contract. In die contracten zijn percentages van NZA tarieven vastgelegd. De tarieven zijn per verzekeraar verschillend en doorgaans minder dan de maximale tarieven. Het gaat om de maximale tarieven van het NZa-tarieven voor de gz-psycholoog in kwaliteitsstatuut sectie II

Voor diagnostiek is het NZA tarief per uur  € 163,37 Doorgaans besteed ik in mijn praktijk 75 minuten aan diagnostiek 

maximaal  bedrag :€ 199,03

Voor behandeling is het maximale NZA tarief per 45 minuten: € 120,99 en bij 60 minuten € 143,71, bij 75 minuten 176,88

Een overzicht van de kosten zijn in mijn praktijk en bij uw verzekeraar opvraagbaar.Wettelijk eigen risico

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Deze is in 2022 op 385 euro vastgesteld.

Dat betekent dat u de eerste 385 euro zelf dient te betalen als het eigen risico nog niet is aangesproken, en bij een hoger eigen risico meer.

De factuur wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verstuurd, waarna deze de vergoeding met uw eigen risico verrekent. 

Onverzekerde zorg

OV0012 Niet-basispakketzorg consult € 117,33


Sinds 2013 vergoeden verzekeraars geen aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werkproblemen meer. U kunt hiervoor wel in behandeling bij mij, maar de behandeling wordt over het algemeen niet meer door de verzekeraar vergoed. Er zijn een aantal aanvullende zorgverzekeringspakketten die dit nog wel vergoeden. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Het tarief voor onverzekerde zorg is voor 2022 vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit op € 117,33 per zitting van 45 min contacttijd per persoon. Voor relatietherapie geldt het tarief van € 180,00 per uur. Hier rust geen BTW op en voor onverzekerde zorg is geen verwijzing van de huisarts nodig. Wanneer er sprake is van arbeid- en werkproblemen vergoeden bedrijven soms (een deel) van de behandeling. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met uw werkgever of bedrijfsarts. 

Behandeling van kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar

Behandeling van jongeren. In het geval van trauma en angst o.a. EMDR specifiek voor kinderen en jongeren. Zie Vereniging EMDR Nederland.

Voor de ouders psycho-educatie, mediatie en opvoedingsondersteuning. De zorg voor jongeren wordt sinds 2015 niet meer vergoed door de zorgverzekeraars, maar is ondergebracht bij de gemeenten. Ik heb geen contract met gemeenten. Therapie voor kinderen en jongeren wordt dus niet vergoed. De kosten zijn 117,33 euro per sessie, contacttijd 45 minuten. Voor relatietherapie zijn de kosten per uur 180 euro.

Kosten

Verzekerde en niet verzekerde zorg Kinderen /Jongeren

De psychische zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt onder de gemeenten; de WMO wet, zie voor informatie en vergoeding de site van de gemeente waar uw kind en de gezaghebbende ouder is ingeschreven. Zie ook de site van de betreffende gemeente. Dat wil zeggen dat u de kosten voor deze hulp daar niet vergoed krijgt.

COACHING

Voor coaching is het tarief €130,00 . De factuur voor coaching kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering. Het komt weleens voor dat de werkgever de factuur of een gedeelte van de factuur betaalt. Deze kosten kunnen van de belasting worden afgetrokken.

Regels en afspraken o.a no show

Regels en voorwaarden krijgt u tijdens het eerste gesprek en gelden voor alle behandelingsonderdelen en afspraken. Indien u het eerste gesprek niet komt en niet minimaal 24 uur voor deze afspraak afzegt, worden de kosten van de niet nagekomen afspraak, no show, in rekening gebracht. Dan wordt 45 minuten berekend. De kosten zijn € 120,99. Dit geldt ook voor andere niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van deze kosten.

Klachten

Als u klachten heeft hoor ik dat graag als eerste, dan kan ik er samen met u uitkomen. Komen we er samen niet uit dan kunt u

zich wenden tot mijn beroepsvereniging lvvp.info.

MEDIATION 

Mediation is conflictbemiddeling en valt niet onder verzekerde zorg. Het tarief voor mediation is €200 per uur inclusief Btw en wordt verdeeld over twee deelnemers. Bij een laag inkomen is vergoeding door de Raad voor Rechtsbijstand rvr.org mogelijk Voor zakelijke geschillen gelden hogere tarieven; €250 per uur, inclusief BTW. In het weekend zijn de kosten per uur €30 hoger.