Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Praktijk Romein

1e Lijnpraktijk Romein

Volwassenen, Kinder & Jeugd Psychologie en Mediation

Volwassenen, Kinder & Jeugd Psychologie en Mediation

WELKOM op de Website

Als GZ psycholoog en Kinder & Jeugdpsycholoog bied ik eerstelijns psychologische zorg aan volwassenen en jongeren. Vanuit de Generalistische Basis Gezondheidszorg. GB-GGZ. Deze zorg is bedoeld voor mensen met lichte tot matige en ernstige

klachten of stoornissen.

De GB GGZ psycholoog

Ik stel diagnoses en geef klacht- en oplossingsgerichte behandeling. In overleg met u stem ik de behandeling af op u als

cliënt/cliëntsysteem.

Voor wie

Volwassenen, jongeren, kinderen, (groot)ouders, ouderen, (ex)partners, groepen

Wat

Individuele, mediatie, gezins- en groepsbehandeling

U kunt bij mij terecht voor klachten van psychische of psychosomatische aard,

voor vragen en problemen op het gebied van:

 • verdriet, stemmingswisselingen, emotionaliteit
 • depressiviteit, vermoeidheid,
 • overspannenheid, burnout
 • somatoforme/ psychosomatische lichamelijke klachten,
 • vermoeidheid, pijn, angst voor ziekten
 • spanning, onrust, stress, slaapproblemen, nachtmerries
 • klachten na een traumatische gebeurtenis
 • rouw en verlies, ziekte en overlijden
 • klachten als gevolg van niet aangeboren hersenletsel
 • beheersing van emoties
 • impulsief, druk gedrag, bewegingsonrust
 • irritatie, agressie, boosheid
 • denken, dwangmatig handelen, obsessies
 • onzekerheid, identiteitsproblemen, afhankelijkheid
 • negatief zelfbeeld, te groot of laag gevoel van eigenwaarde
 • relaties, vrienden
 • seksualiteit
 • wel/geen kinderen krijgen, zwangerschap en bevalling
 • leren en opvoeden
 • concentratie, geheugen, werk, studie
 • samenwerken, werkeloosheid
 • problemen die horen bij een ontwikkelings- of levensfase
 • levenszin-, gezinsthema's/ patronen

Behandelwijze

Maatwerk

Voorafgaand aan de behandeling hebben we een intakegesprek waarin u samen met mij bekijkt wat er aan de hand is en wat de

beste manier is om uw problemen aan te pakken.

Klacht, hulpvraag en doel centraal

Uw klachten staan centraal met de eventuele achterliggende problemen. Concreet werken we aan uw doelen: klachtafname,

oplossingen en verbetering van de kwaliteit van uw leven.

Afstemming

We spreken met elkaar een behandelplan af.

Behandeling van jongeren

Behandeling van jongeren. In het geval van trauma en angst o.a. EMDR specifiek voor jongeren. Zie Vereniging EMDR Nederland.

Voor de ouders psycho-educatie, mediatie en opvoedingsondersteuning

Behandelingsmethoden

 • EMDR, voor angst, rouw, trauma, verslaving en PTSS.
 • CGT, RET veranderen van denken, gedrag en gewoonten
 • inzicht gevende gesprekken en MBT, SFT, Schema therapie
 • contextuele therapie en rollenspel bij interactieve problemen
 • psycho-educatie, advies en mediatietherapie
 • omgaan met emoties, VERS training, SFT, ACT Acceptance and Commitment
 • Rationeel Emotieve Therapie, RET, communicatie en assertiviteit
 • Systeemtherapie en eigen kracht conferentie
 • Conflictbemiddeling/mediation

Waarneming, vervanging

De waarneming is geregeld binnen de samenwerkingsverbanden waarin ik werk, regionaal, lokaal. Als dit aan de orde is informeer ik u en vermeld ik naam en telefoonnummer.

Kosten

Verzekerde en niet verzekerde zorg Kinderen /Jongeren

De psychische zorg voor kinderen en jongeren onder de 18 jaar valt onder de gemeenten; de WMO wet, zie voor informatie en vergoeding de site van de gemeente waar uw kind en de gezaghebbende ouder is ingeschreven. Zie ook de site van de betreffende gemeente. Ik heb voor kinderen en jongeren in de gemeenten regio Amsterdam, Amstelveen e.d geen contract meer afgesloten. Dat wil zeggen dat u de kosten voor deze hulp daar niet vergoed krijgt.

Verzekerde zorg volwassenen

Uitgebreide Informatie is ook te vinden op de website van de Landelijke Vereniging van Eerstelijnpsychologen www.LVVP.nl

In 2020 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van de psychologische hulp, een van de volgende vier zorgproducten voor de GB-GGZ zorg.

Door de NZA zie ook de site www.nza.nl,' tariefbeschikking Generalistische basis-GGZ', zijn de trajecten qua duur, minuten, kosten van de behandeling al naar gelang de ernst van de klachten of zorgzwaarte vastgesteld:

                                           Maximale kosten

Licht; kort 294 minuten      € 522,13

Matige; middel 495            € 885,01

Ernstige; intensief 750       €1434,96

Onvolledig product;120      € 228,04

Ik heb met alle verzekeraars een contract. In die contracten zijn percentages van bovenstaande NZA tarieven vastgelegd. De tarieven zijn per verzekeraar verschillend en doorgaans minder dan de maximale tarieven.

Een overzicht van de kosten per traject of product zijn in mijn praktijk en bij uw verzekeraar opvraagbaar.

Wettelijk eigen risico

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico. Deze is in 2021 op 385 euro vastgesteld.

Dat betekent dat u de eerste 385 euro zelf dient te betalen als het eigen risico nog niet is aangesproken, en bij een hoger eigen risico meer.

De factuur wordt rechtstreeks naar de zorgverzekeraar verstuurd, waarna deze de vergoeding met uw eigen risico verrekent. 

Onverzekerde zorg

Sinds 2013 vergoeden verzekeraars geen aanpassingsstoornissen, relatieproblemen en werkproblemen meer. U kunt hiervoor wel in behandeling bij mij, maar de behandeling wordt over het algemeen niet meer door de verzekeraar vergoed. Er zijn een aantal aanvullende zorgverzekeringspakketten die dit nog wel vergoeden. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekeraar. Het tarief voor onverzekerde zorg is voor 2019 vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit op € 114,41 per zitting van 45 min contacttijd per persoon. Hier rust geen BTW op en er is geen verwijzing van de huisarts voor nodig. Wanneer er sprake is van arbeid- en werkproblemen vergoeden bedrijven soms (een deel) van de behandeling. Hiervoor dient u zelf contact op te nemen met uw werkgever of bedrijfsarts. 

Coaching

Voor coaching is het tarief €120,00 exclusief BTW. De factuur voor coaching kan niet gedeclareerd worden bij de zorgverzekering. Het komt weleens voor dat de werkgever de factuur of een gedeelte van de factuur betaalt. Deze kosten kunnen van de belasting worden afgetrokken.

Regels en afspraken

Regels en voorwaarden krijgt u tijdens het eerste gesprek en gelden voor alle behandelingsonderdelen en afspraken. Indien u het eerste gesprek niet komt en niet 24 uur voor deze afspraak afzegt, worden de kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor andere niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van deze kosten.

Klachten

Als u klachten heeft hoor ik dat graag als eerste, dan kan ik er samen met u uitkomen. Komen we er samen niet uit dan kunt u

zich wenden tot mijn beroepsvereniging www.LVVP.nl

MEDIATION

Mediation is conflictbemiddeling en valt niet onder verzekerde zorg. Het tarief voor mediation is €200 per uur inclusief Btw en wordt verdeeld over twee deelnemers. Bij een laag inkomen is vergoeding door de Raad voor Rechtsbijstand www.rvr.rechtspraak.nl mogelijk Voor zakelijke geschillen gelden hogere tarieven; €250 per uur, inclusief BTW. In het weekend zijn de kosten per uur €30 hoger.